Pravidla Klientského programu

 

Všeobecné podmínky klientského programu HEROLD Věrnostní klub

Obecná část

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem Klientského programu HEROLD věrnostní klub (dále jen „Klientský program“) je společnost MLÝN HEROLD spol. s r.o., se sídlem Bulharská 1049/52, 612 00 Brno, IČ: 60730196 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Klientský program je určen zákazníkům Pořadatele a umožňuje jim získávat výhody v rámci nákupu vybraného zboží v síti pekáren. Účastníkovi Klientského programu je vystavena HEROLD věrnostní karta (dále jen „Věrnostní karta“).

II. Vznik členství v Klientském programu

 1. Účastníkem Klientského programu se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 16 let, která řádně, úplně a pravdivě vyplní tiskopis registračního formuláře Klientského programu, včetně poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů a s těmito pravidly Klientského programu, vlastnoručně jej podepíše a odevzdá jej v kterékoliv pekárně HEROLD.
 2. Členství v Klientském programu vzniká Účastníkovi okamžikem obdržení Věrnostní karty v kterékoliv pekárně HEROLD, kde Účastník obdrží Věrnostní kartu oproti odevzdání řádně, úplně a pravdivě vyplněného podepsaného registračního formuláře do Klientského programu. Věrnostní karta bude aktivována nejpozději do 48 hodin od převzetí účastníkem.
 3. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností o registraci osob v Klientském programu. Pořadatel, včetně jeho zaměstnanců, je oprávněn zejména zamítnout registraci zájemce o účast v Klientském programu v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů v registračním formuláři do Klientského programu či podezření na nekalé jednání zájemce o účast v Klientském programu. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství v Klientském programu, rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
 4. Každá osoba se může do Klientského programu registrovat pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Z Klientského programu jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé. Na členství v Klientském programu není právní nárok.

III. Členství v Klientském programu

 1. Účastí v Klientském programu Účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami Klientského programu, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.
 2. Účastník se zavazuje oznámit jakoukoliv změnu poskytnutých údajů bezodkladně, a to e-mailem zaslaným na adresu prodejny@mlynherold.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla Pořadatele.
 3. Pořadatel nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených Účastníkem v registračním formuláři do Klientského programu nebo sdělených Účastníkem při změně těchto údajů.
 4. Věrnostní karta zůstává vlastnictvím Pořadatele a slouží k identifikaci Účastníka při nákupech v pekárnách HEROLD a k uplatnění výhod vyplývajících z členství v Klientském programu. Jakákoli odpovědnost Pořadatele za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zničením, zneužitím nebo ztrátou Věrnostní karty je vyloučena. Věrnostní karta není debetní ani kreditní kartou.
 5. V případě ztráty Věrnostní karty je Účastník oprávněn požádat v libovolné pekárně HEROLD o vydání nové Věrnostní karty.
 6. Při každém nákupu, který je uskutečněn s Věrnostní kartou, zaznamenává Pořadatel informace o Účastníkovi a provedené transakci a zpracovává je pro poskytnutí výhod vyplývajících ze členství v Klientském programu.
 7. Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníka v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na stránkách www.mlynherold.cz.

IV. Zánik členství v Klientském programu

 1. Účastník může svoje členství v Klientském programu kdykoliv ukončit, a to:
  1. e-mailem zaslaným na adresu prodejny@mlynherold.cz (za předpokladu, že výpověď je zaslána z registrované e-mailové adresy) 
  2. dopisem zaslaným na adresu sídla Pořadatele.
 2. Pořadatel je oprávněn ukončit členství kteréhokoli Účastníka v Klientském programu a deaktivovat jeho Věrnostní kartu, a to i bez udání důvodu, zejména však v případě, že Účastník:
  1. uvede při registraci do Klientského programu nesprávné či nepravdivé údaje;
  2. odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů;  
  3. nenakoupí s Věrnostní kartou po dobu 3 let od registrace nebo od posledního nákupu s Věrnostní kartou
  4. zneužije výhody, které jsou mu jako členovi Klientského programu poskytovány; nebo poruší jakýmkoliv způsobem tyto podmínky.
 3. Pořadatel si dále vyhrazuje právo deaktivovat Věrnostní kartu, pokud došlo k jejímu zneužití a/nebo pokud byla zjištěna duplicita.

V. Ostatní ustanovení

 1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla Klientského programu. Nová či upravená pravidla jsou platná a účinná dnem, kdy byla uveřejněna na internetových stránkách www.mlynherold.cz. Poté, co nová pravidla nabudou účinnosti, se má za to, že Účastník se změnou podmínek souhlasí okamžikem použití Věrnostní karty.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu ukončit Klientský program či jakoukoliv jeho část. Provozovatel může účely Věrnostní karty dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat aktualizací pravidel a jejich umístěním na stránky www.mlynherold.cz.
 3. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Klientského programu a dělí se na obecnou a zvláštní část.
 4. Tato pravidla Klientského programu jsou platná a účinná od 25.05.2018 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky Klientského programu.
 5. Pořadatel tímto informuje Účastníka, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr

Zvláštní část 

Přehled výhod poskytovaných členům Klientského programu od 01.09.2018: 

I. Slevy na vybrané produkty nabídky Pekárny HEROLD.

 1. Při každém nákupu v pekárnách HEROLD, při kterém se Účastník prokáže platnou Věrnostní kartou, poskytuje Pořadatel následující výhody:
  Na vybrané volně prodejné zboží má Účastník Klientského programu nárok na speciální věrnostní ceny. Tyto jsou vždy viditelně vyznačeny na cenovkách, stejně jako rozdíl mezi těmito a standardními cenami platnými pro ty zákazníky, kteří nejsou členy Klientského programu. Aktuální informace o speciálních věrnostních cenách na volně prodejné zboží poskytovaných na Věrnostní kartu jsou dostupné ve všech pekárnách HEROLD.
 2. Účastníkům Klientského programu také mohou být nabídnuty několikrát do roka kupony či kódy na vybrané volně prodejné zboží. Kupony a kódy obsahují marketingové nabídky na zvýhodněný nákup výrobků (typ marketingových nabídek: sleva v Kč nebo %, dárek k nákupu, nabídka x + 1, apod.) s časově omezenou platností. Kupony a kódy mají jednoznačně vyznačené místo uplatnění a mohou být uplatněny v pekárnách HEROLD. Počet uplatnění kuponu či kódu může být omezen. Kupony a kódy mohou být Účastníkovi Klientského programu distribuovány prostřednictvím pošty či elektronickými prostředky, mohou být také vydávány přímo v pekárnách HEROLD. Hodnotu slevových kuponů a kódu nelze vyplatit v penězích.
 3. Pořadatel je oprávněn nad rámec slev a výhod uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto článku pravidel Klientského programu poskytnout Účastníkům i jiné slevy či výhody v rámci časově omezených akcí.